Mitä on hakusanamainonta?

Mitä on hakusanamainonta? Hakusanamainonta tarkoittaa hakukoneessa tehtävää tekstipohjaista Google Ads mainontaa, jossa tiedon hakija kirjoittaa hakusanan hakukenttään ja mainokset kohdistetaan kirjoitetun hakusanan mukaan. Mainoksia näytetään sivun alussa ja lopussa.

Hakusanamainonta on voittava strategia ja sopii hyvin hakukoneoptimoinnin tueksi

Mitä hakusanamainonta maksaa?

Hakusanamainonnassa maksat vain klikkauksesta, jossa henkilö siirtyy kotisivullesi. Et maksa mitään, jos mainoksesi näytetään, mutta kukaan ei klikkaa sitä. Tämän vuoksi Google Ads – mainonta on erittäin kustannustehokasta.

Hakusanamainontaa voi tehdä pienellä tai suurella budjetilla

Klikkaushinta ei ole kiinteä. Klikkauksen hinta vaihtelee avainsanakohtaisen kilpailun, mainoksen sijoituksen ja mainoksen laatupisteiden mukaan. Klikkauksen hinta on jokaisessa kampanjassa ja jokaisella mainostajalla eri. Osaava mainostaja saa ostettua helposti kolminkertaisen määrän klikkauksia verrattuna aloittelevaan mainostajaan mainoksen laatuoptimoinnin avulla. Suomessa keskimääräiset klikkihinnat vaihtelevat 0,10-4,00 € välillä.

Hakusanamainonta vaatii paljon järjestelmällisyyttä ja optimointityötä, jotta siitä saadaan kaikki tehot irti. Optimointityöhön panostamalla mainoksien ostoon käytetty budjetti pienenee kun mainonnasta tulee tehokkaampaa ja klikkihinnat laskee.

Avainsanatutkimus kertoo kysynnän

Selvittääksemme mitä hakutermejä potentiaaliset asiakkaat käyttävät etsiessään tuotteitasi tai palveluistasi, meidän tulee tehdä avainsanatutkimus.

Avainsanatutkimuksessa selvitämme millä hakutermeillä yritystä haetaan ja kuinka paljon hakuja per kuukausi tehdään. Näistä termeistä teemme sitten alustavan 50-200 avainsanalistan, jonka pohjalta luomme ensimmäisen mainoskampanjan.

Ensimmäisen kuukauden ajan kampanjaa kannattaa optimoida päivittäin ja poistaa ei myyntiä tuottavia hakutermejä.

Aiheesta lisää: Avainsanatutkimus

Tutustu myös: Google avainsanasuunnittelija

Konversioseuranta tekee mainonnasta kannattavaa

Kaikki hakusanat eivät samanarvoisia ja tuota yhtä paljon myyntiä. Tilastojen mukaan vain noin 1-3 prosenttia kävijöistä päätyy ostamaan tuotteen.

Konversioseurannan avulla pystymme selvittämään mitkä täsmälliset hakusanat tuottavat myyntiä ja mitkä taas kuluttavat pelkästään mainosbudjettia.

Konversioseuranta kertoo meille mitkä hakusanat johti myyntiin ja mitkä ei. Sen jälkeen pystymme poistamaan kampanjasta kannattamattomat hakusanat.

13 syytä harkita hakusanamainontaa

 1. Tavoitat henkilöitä jotka ovat erittäin lähellä ostopäätöstä
 2. Tehokkuus ja tarkka kohdennettavuus verrattuna printti- tai radiomediaan
 3. Skaalautuva ja joustava. Voit mainostaa pienellä tai isolla budjetilla. Voit tehdä sitä enemmän mikä on havaittu toimivan konversioseurannan avulla.
 4. Erittäin tarkasti mitattavaa. Saat tietää sentilleen minne mainosrahat kuluvat.
 5. Nopeusetu. Joskus varsinkin aloitteleva yrittäjä tarvitsee nopeasti kauppaa alkuun pääsyyn, tai teillä on ajankohtainen mainoskampanja johon tarvitaan heti lisää silmäpareja
 6. Dominointinstrategia: On hyvä olla kärkisijoilla sekä mainoksissa, että orgaanisissa tuloksissa.
 7. Mainostekstin houkuttelevuus. Hakusanamainosten tekstit ovat räätälöitävissä ja tehtävissä myyvemmiksi kuin orgaaniset tulokset.
 8. Mainoksesta laskeutumissivulle nostaa konversioprosenttia.
 9. Osa markkinoinnin kokonaisuutta, jossa pyritään kattamaan kaikki asiakkaan käyttämät ostoon johtavat hakusanat.
 10. Kilpailutilanne: Jos kilpailijasi mainostavat aggressiivisesti, niin olet kilpailutilanteessa
 11. Google Maps paikalliset hakumainokset: Hanki uusia asiakkaita naapurikunnista, joissa muuten Google My Business – hakutuloksesi ei näy
 12. Hyödynnä pitkän hännän hakusanoja, joissa on selkeä ostoaikoimus
 13. Osa yrityksen kasvustrategiaa: Jos haluat kasvaa, niin hakusanamainonta on tehokas tapa näyttää vastustamatonta tarjoustasi laajalle yleisölle

Miten hakusanamainonta toimii käytännössä?

Hakusa­na­mai­non­ta tuo tuot­tee­si tai pal­ve­lusi haku­ko­nees­sa esil­le juu­ri sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas halu­aa löy­tää sii­tä tie­toa tai ostaa sen itsel­leen.

Vaik­ka hakusa­na­mai­non­ta toi­mii hyvin simp­pe­lil­lä taval­la, vaa­tii käy­tän­nön toteu­tus hie­man enem­män osaa­mis­ta sekä sen lisäk­si runsaasti aikaa. Teho­kas hakusa­na­mai­non­ta ei kos­kaan jää pyö­ri­mään yksi­nään, vaan kampanjaa on jat­ku­vas­ti ana­ly­soi­ta­va ja opti­moi­ta­va tuot­ta­maan entis­tä­ paremmin.

Poten­ti­aa­li­nen asia­kas kir­joit­taa Googlen haku­kent­tään hakusa­nan, jon­ka jäl­keen haku­ko­ne näyt­tää hänel­le hakusa­naa vastaavaa sisältöä. Kun teet hakusa­na­mai­non­taa oikein, tuo haku­ko­ne sinun mai­nok­se­si esille.

Itse mainoskampanjan tekemiseen tarvitset kolme tärkeää elementtiä:

 1. Avainsanalistan
 2. Mainokset ja niiden variaatiot
 3. Laskeutusmissivun, jonne mainos ohjataan

Avainsanalista: Kaik­ki saa alkun­sa hyvin valituista hakusa­nois­ta. Mie­ti, mitä sinun poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si kir­joit­taa sana­tar­kal­leen Googlen haku­ko­nee­seen? Sen saat tekemällä avainsanatutkimusta.

Varsinainen hakusanamainos: Itse mainos raken­ne­taan rele­van­tin hakusa­nan ympä­ril­le. Käytä mainoksessa samaa hakusanaa, jolla kohdistat mainoksen.

Laskeutusmissivun sisältö: Käytä laskeutumissivulla myös monta kertaa asiakkaan kirjoittamaan avainsanaa.

Kun teet hakusa­na­mai­nok­sen, on sinun pidet­tä­vä tyy­ty­väi­se­nä sekä haku­ko­ne että asia­kas. Google arvos­te­lee jokai­sen mai­nok­sen laa­tu­pis­teil­lä astei­kol­la 1-10. Laa­tu­pis­te­jär­jes­tel­män tar­koi­tuk­se­na on näyt­tää Googlen käyt­tä­jil­le ainoas­taan hyö­dyl­li­siä haku­tu­lok­sia, jot­ta ihmi­set käyt­tä­vät Googlea.

Laa­tu­pis­tey­tyk­sen osa-alueet:

 • Klik­kaus­pro­sent­ti
 • Mai­nok­sen vastaavuus
 • Verk­ko­si­vus­ton vastaavuus

Täy­den kym­pin voit saa­da, kun jokai­nen näis­tä osa-alueis­ta on osoit­ta­nut mai­nok­sen ole­van hyvin ja ennen kaik­kea laa­duk­kaas­ti teh­ty. Täl­löin hakusa­na­mai­non­ta toi­mii opti­maa­li­ses­ti ja on myös edul­lis­ta mainostajalle!

Klikkausprosentti (CTR)

Laa­tu­pis­tey­tyk­seen vai­kut­taa klik­kauk­sen toden­nä­köi­syys eli kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta. Tun­ne­tuim­man brän­din hakusa­na­mai­nos saa aikaan taa­tus­ti enem­män klik­kauk­sia kuin esi­mer­kik­si vas­ta aloittaneen.

Vink­ki: Panos­ta mai­nok­sen ja verk­ko­si­vus­ton vastaavuuteen.

Mainoksen vastaavuus

Valit­tu avain­sa­na tuli­si mai­nin­ta mai­nok­sen otsi­kos­sa ja kuvauk­ses­sa. Vaik­ka kysei­sen avain­sa­nan tois­ta­mi­nen mai­nok­ses­sa kan­nat­taa useam­man­kin ker­ran, saa liika sanan toistaminen mainoksessa kuulostaman sen epäluonnolliselta.

Vink­ki: Tois­ta avain­sa­na aina­kin otsi­kos­sa ja teks­tis­sä sen alapuolella.

Laskeutumissivun vastaavuus

Valit­tu avain­sa­na tuli­si mai­ni­ta mai­nok­sen lisäk­si myös laskeutusmissivulla . Googlel­le eri­tyi­sen tär­ke­ää on se, että verk­ko­si­vut ja mai­nos käsit­te­le­vät samaa asi­aa. Kuka­pa haluai­si hammaslääkäripalvelua käsit­te­le­väs­tä mai­nok­ses­ta kli­kat­tu­aan pää­tyä esi­mer­kik­si kasi­non sivuil­le? Tämän lisäk­si niin sanot­tuun aloi­tus­si­vu­ko­ke­muk­seen vai­kut­taa myös esi­mer­kik­si sivun responsiivisuus.

Vink­ki: Tois­ta avain­sa­na useam­paan ottee­seen sivul­la, johon mai­nos ohjaa.

Hakusanamainonta on voittava strategia

Hakusa­na­mai­non­ta suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja oikeaop­pi­ses­ti teh­ty­nä tavoit­taa suu­ren osan suomalaisista.

Suo­ma­lai­sis­ta suu­rin osa käyt­tää Googlea, mikä tekee sii­tä lois­ta­van kana­van verk­ko­si­vu­lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­seen ja näky­vyy­den haa­li­mi­seen. Kai­kis­sa tapauk­sis­sa ei hakusa­na­mai­non­ta­kaan ole kui­ten­kaan fik­suin vaih­toeh­to, vaan jokin muu väy­lä saat­taa olla toi­mi­vam­pi. Kun tun­net asiak­kaa­si ja tie­dät, että he etsi­vät sinun tar­joa­mia­si tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta haku­ko­neen väli­tyk­sel­lä, kan­nat­taa hakusa­na­mai­non­ta ottaa osak­si päivärutiinia.

Onnis­tu­nut hakusa­na­mai­non­ta pitää sisäl­lään nel­jä vaihetta:

 • Suun­nit­te­lu­vai­he
 • Hakusa­na­tut­ki­mus
 • Mai­non­nan toteutus
 • Mai­non­nan optimointi

Mitään tär­ke­ää vai­het­ta ei kan­na­ta jät­tää huo­miot­ta, sil­lä se näkyy lop­pu­tu­lok­ses­sa. Kun hakusa­na­mai­non­taa tekee sii­hen eri­kois­tu­nut hen­ki­lö, saat taa­tus­ti raha­si takai­sin vähin­tään­kin tupla­na – hakusa­na­mai­non­nan ROI eli tuot­toas­te voi olla jopa 5 000 %, mikä tar­koit­taa jokais­ta käy­tet­tyä euroa koh­den 50 euroa takai­sin. Kaikkein tehokkainta Google mainonta on kuin se yhdistetään hakukoneoptimointiin eli SEO-optimointiin.

Oletko harkinnut Googlen Ads-mainonnan aloittamista?

Google Ads mainonta onnistuu hienosti itse tekemällä tai sitten ottamalla avuksi kokeneen ammattilaisen.

Ole varovainen kampanjan alussa, sillä liian laajat hakusanat voivat imuroida mainosbudjettisi parissa päivässä. Jos haluat apua aloittamisessa, niin autan sinut kannattavasti alkuun, jonka jälkeen voit itse jatkaa mainosten pyöristtämistä.

OTA YHTEYTTÄ 0400125160

hakukonemainonta hinta

Mitä Sem tarkoittaa?

SEM tarkoittaa hakukoneessa tehtävää teksipohjaista hakusanamainontaa. SEM tulee englanninkielen sanoin Search Engine Marketing.

Mitä hakusanamainonta maksaa?

Hakusanamainonnan hinta muodostuu kolmesta osasta; mainoskampanjan aloittamiskustannuksesta, mainoskampanjan jatkuvasta optimoinnista ja Googlelle maksettavasta mediabudjetista. Keskimääräinen kampanja maksaa 500-700 euroa kuukaudessa

Maan valtias hakukoneoptimointi paketti hinta

HAKUKONEOPTIMOINTI PAKETIT

VARMAT TULOKSET

Kysyttävää markkinoinnista

Hakukonemarkkinointi Kotisivut yritykselle hakukoneoptimointi hakusanamainonta Google ads adwords mainonta SEO Kari Nieminen
Kerro tilanteesi mahdollisimman tarkasti ja sisällytä tarvittaessa kotisivun osoite. Vastaan sinulle sähköpostilla saman päivän aikana. On mahtava auttaa! Voit myös soittaa 0400125160

Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästekäytännön Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close